-----------> "the next tomorrow" April 2009 Studio6